Benvinguts a la nostra pàgina web

El meu treball com a consultor i assessor es basa en una doble perspectiva : l'economia general i d'empresa, i la sociologia i comportament de les persones.

Aquesta perspectiva l'he aplicat en treballs per a petites i mitjanes empreses i organitzacions públiques i privades, i en projectes per a crear noves actvitats, inversions i entitats. Sempre ens basem en els valors, objectius i interessos de les persones i els agents que s'involucren en una empresa, un projecte o la creació d'una nova indústria o organisme. Busquem la col.laboració i complicitat  dels diferents actors, públics i privats, i dels diferents impulsors i emprenedors. Ja sigui en sectors industrials, comercials, o de serveis públics, privats o mixtes.

I sempre obtenim informacions i dades directes del mercat o les més relacionades amb cada projecte a fi donar-li un tractament científic i elaborar plans de viabilitat i d'acció immediata.

L'elaboració d'estudis d'impacte social i econòmic de les actvitats privades i públiques permet destacar l'aportació directe, indirecte i induÏda dels negocis i inversions des del punt de vista social, de creació de llocs de treball i de generació de noves empreses.

 

My work as a consultant and advisor is based on a double perspective: the general economy and business, and sociology and behavior and value of people.

This perspective I have applied for jobs in small and medium companies and public and private organitzations, and projects tot create new companies, investments and institutions. I always rely on the values, goals and interests of the people and the actors involved in a company, a projecte or create a new industry or organitzation.I seek collaboration and involvement of dfiferent actors, public and private, and different prometers or entrepreneurs. Whether in industrial, commercial, or public, private or mixed services.

I always get direct information and data on the market or more related to each projecte n order to give a scientific treatment and to prepare feasibility studies and immediate action.

The preparation of studies of social and economic impact of public and private activities highlight the contribution enable direct, indirect and induced of business and investments from the social point of view, creating jobs and generating new companies.

 

Etiquetes

La llista dʼetiquetes està buida

Contacte

Josep Milà Consultor

© 2015 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode