Sobre nosaltres

 

Principals activitats i serveis especialitzats :

-  Consultoria en estudis econòmics, sectorials, de mercat i financers (àmbit : tot Catalunya).

-  Estudis sociològics, necessitats formatives i laborals, hàbits i escales de valor.

- Estudis d'impacte social i econòmic d'inversions i activitats econòmiques empresarials i sectorials.

-  Estudis d’hàbits de compra i consum i viabilitat de mercats.

-  Elaboració i implementació de plans d’empresa, viabilitat, finançament i màrqueting estratègic.

-  Assessoria i controler en temes organitzatius, financers i comercials.

-  Investigacions qualitatives i quantitatives, plans d’acció i viabilitat per a empreses, administracions  i projectes.

- Estudis i enquestes de clima i opinions empresarials, informes de resultats, estudis socioeconòmics sectorials i territorials.

- Assessoria en direcció de pimes industrials

Main activities and specialized services:

Consulting in economic studies, sector, market and financial (sector: all Catalonia).

-  Sociological studies, training and employment need, habits and scale of value.

- Studies of social and economic impact of investments and economic activities and business sectors.

-  Studies and consumer buying habits and market viability.

-  Development and implementation of business plans, feasibility, funding and strategic marketing.

-  Consultancy and controlling in organizational, financial and commercial activities.

-  Qualitative and quantitative research, action plans and feasibility for companies, governments and projects.

-  Studies, public opinion and business results reporting, sectorial and regional socioeconomic studies.

-  Management consultancy for industrial companies.

 

Contacte

Josep Milà Consultor

© 2015 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode